top of page
legitymacja-ucznia-zagraniczna-wzor_orig.png

Legitymacje wydawane są przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły - wnioski przyjmuje szkolny sekretariat i dostarcza je razem.

 

Wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji jest nieodpłatne.

 

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

 

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

- 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,

- do muzeów,

- do parków narodowych.

 

Legitymacja zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia ucznia, nazwę szkoły, w której się uczy, nazwę konsulatu i jego pieczęć oraz datę ważności.

 

Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) – mogą to być również dokumenty węgierskie. Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

 

Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy 18 lat, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie – w naszym przypadku jest to 30 września kolejnego roku.

 

Az igazolványokat a konzul adja ki, aki az iskola székhelye szerint illetékes. Az igazolvány kiadására vonatkozó kérelmeket az iskolai titkárság fogadja és továbbítja a konzulnak.

 

Az igazolványok kiadása és érvényességének meghosszabbítása díjmentes.

 

Az igazolványt minden diák megkaphatja 18 éves kora előtt, aki a lengyel nyelvet, történelmet, földrajzot, lengyel kultúrát vagy más, lengyel nyelven tanított tárgyakat tanul. Nem szükséges az összes tárgyat egyszerre tanulni.

 

Az igazolvány jogosultságot biztosít a diákoknak kedvezményes jegyek vásárlására Lengyelországban:

- 37% kedvezmény a közösségi vasúti közlekedésben (személy-, gyors- és expresszvonatok) egyszeri jegyek esetén,
- 49% kedvezmény a közösségi vasúti közlekedésben (személy- és gyorsvonatok) és a közösségi autóbuszos közlekedésben (normál és gyorsjáratok) havi bérletek esetén,
- múzeumokba,
- nemzeti parkokba.

 

Az igazolvány tartalmazza a diák nevét, születési dátumát, az iskola nevét, ahol tanul, a konzulátus nevét és pecsétjét, valamint az érvényességi időt.

 

Az igazolvány csak érvényes fényképes személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány vagy útlevél) érvényes, beleértve a magyar okmányokat is. Az okmány hiánya esetén a kedvezmény igénybevétele nem lehetséges, és bírság szabható ki érvénytelen jegyvásárlás esetén.

 

Az igazolványok jogosultságai csak a felnőttkorúvá válásig érvényesek. Ha a diák az igazolványt abban az évben kapja meg, amikor 18 éves lesz, akkor a kedvezmények csak a 18. születésnapig érvényesek.

Az igazolványokat tanévenként adják ki, érvényességük az adott országban kezdődő új tanév első hónapjának utolsó napjáig tart – ebben az esetben szeptember 30-ig a következő évben.

Forrás: www.gov.pl/web/wegry/legitymacje-szkolna

Legitymacja ucznia polonijnego

Diákigazolvány

bottom of page