top of page

Rekrutacja - szkoła

Beiratkozás - iskola

Zgodnie z obowiązującymi na Węgrzech przepisami oświatowymi do Polskiej Szkoły można zapisać dziecko, które do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego ukończyło 6 lat, a krok ten można o rok przyśpieszyć lub opóźnić w konkretnych, jednostkowych przypadkach – do tego każdorazowo niezbędna jest opinia Kuratorium.   

Zapisu można dokonać

- bezpośrednio w sekretariacie szkoły, wypełniając wymagane dokumenty (1102 Budapest, Állomás u. 10),

lub

- drogą pocztową, poprzez nadesłanie wymaganych dokumentów w wersji oryginalnej do sekretariatu szkoły (1102 Budapest, Állomás u. 10).

Dokumenty potrzebne do zapisu dostępne są w sekretariacie oraz znajdują się na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenie dziecka do szkoły jest ważne po kompletnym wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie oryginalnych wersji karty zgłoszenia, deklaracji narodowościowej i oświadczenia logistycznego.

Rodzice uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz przy każdorazowej zmianie macierzystej szkoły węgierskiej składają również podanie do szkoły macierzystej o rozpoczęcie nauczania języka narodowościowego - pozwala ono na stworzenie formalnej drogi komunikacji między szkołami macierzystą i uzupełniającą oraz jest oficjalną podstawą prawną do stworzenia oficjalnego statusu ucznia jako ucznia szkoły uzupełniającej (ucznia wizytującego - vendégtanuló).

Uwaga! 

Dokumenty zapisu wypełnia się każdorazowo na dany rok szkolny, w tym także oświadczenie logistyczne, zawierające imienną listę osób, które mogą odbierać dziecko ze szkoły lub o tym, że dziecko może po zajęciach wracać samo.

W razie potrzeby sekretariat szkoły udziela wszelkiej pomocy przy wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wypełnione karty zgłoszeniowe z innymi potrzebnymi dokumentami w wersji oryginalnej należy nadesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie szkoły do 23 czerwca danego roku (w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 31 sierpnia). Dotyczy to zarówno przedszkola, jak i szkoły.

Obywatelstwo polskie ani węgierskie nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.

 

Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych. Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej.
 

Nasi nauczyciele są przygotowani do nauczania języka polskiego zarówno jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego.

Uczestnictwo w zajęciach przedszkola nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do pierwszej klasy w Polskiej Szkole.

Uczestnictwo w zajęciach zerówki nie zobowiązuje do zapisania dziecka do pierwszej klasy w Ogólnokrajowej Polskiej Szkole w kolejnym roku szkolnym.  

Ogólnokrajowa Polska Szkoła jest nieodpłatna. Również nieodpłatnie uczniowie używają wszystkich potrzebnych podręczników i pomocy naukowych.

A magyar oktatási szabályozás szerint a gyermek akkor iratható be iskolánkba, ha az adott naptári év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét; ez a lépés egyedi esetekben egy évvel elhalasztható vagy felgyorsítható - ehhez minden esetben a nevelőtestület véleménye szükséges.

A beiratkozás történhet:
- közvetlenül az iskola irodájában a szükséges nyomtatványok kitöltével (1102 Budapest, Állomás u. 10.), 
vagy
- postai úton, a szükséges nyomtatványok eredeti, kitöltött példányainak megküldésével az iskola titkárságára (1102 Budapest, Állomás u. 10.).

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok átvetők az iskola titkárságán, illetve megtalálhatók honlapunkon.

A gyermek iskolai jelentkezése a jelentkezési lap, nemzetiségi nyilatkozat és logisztikai nyilatkozat hiánytalan kitöltésével, aláírásával és eredeti példányainak iskola titkárságára határidőre történő leadásával vagy eljuttatásával válik érvényessé.

Az általános iskola első évfolyamán és minden egyes magyarországi iskolaváltáskor a tanulók szüleinek a nemzetiségi nyelvoktatás megkezdésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtaniuk a honos magyar oktatási intézmény székhelyén - ez lehetővé teszi a megfelelő hivatalos kommunikációs csatornák kialakítását a honos iskolával, illetve a tanuló hivatalos vendégtanulói státuszának jogi alapját is jelenti.

Figyelem!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat minden egyes új tanévre ki kell tölteni, így a logisztikai nyilatkozatot is, amely tartalmazza azon személyek név szerinti felsorolását, akik átvehetik a gyermeket az iskolából, illetve azt is, ha a gyermek az iskola után egyedül is hazatérhet. 

Igény esetén az iskola titkársága segítséget nyújt a szükséges dokumentumok kitöltésében.

A kitöltött jelentkezési lapokat az egyéb szükséges dokumentummal eredeti formában az adott év június 23-ig (egyedi, indokolt esetben legkésőbb augusztus 31-ig) kell benyújtani vagy postán megküldeni az iskolai titkárságára. Ez az óvodára és az iskolára egyaránt vonatkozik. 

A lengyel vagy magyar állampolgárság nem feltétele a gyermek iskolába való felvételének. 

 

Az iskola nem tart felvételi vizsgát. A lengyel nyelv ismerete nem feltétele a gyermek LEKNI-be történő felvételének. 

Tanáraink felkészültek a lengyel nyelv anyanyelvként, öröklött nyelvként és idegen nyelvként történő oktatására. 

Az óvodai osztályok látogatása nem feltétele annak, hogy a gyermek felvételt nyerjen az Országos Lengyel Iskola első osztályába. Az óvodai foglalkozásokon való részvétel nem kötelezi a gyermeket arra, hogy a következő tanévben beiratkozzon az Országos Lengyel Iskola első osztályába.   

 

A Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda ingyenes. A tanulók számára továbbá térítésmentesen biztosítjuk a szükséges tankönyveket és taneszközöket.

Chcesz szczęśliwy być, wesoły - zapisz się do naszej szkoły! (zapowiedź)

Chcesz szczęśliwy być, wesoły - zapisz się do naszej szkoły! (zapowiedź)

Odtwórz Wideo
bottom of page